1. IDMAATSCHAP.
Onze modelvliegclub kent verschillende soorten Leden.

1.1. LEDEN

In onze statuten artikel 5.1 wordt gesteld:
Leden van de vereniging kunnen zijn, zij die de veertienjarige leeftijd hebben bereikt en als zodanig door de jaarvergadering als lid zijn aangenomen. Vanaf 14 tot 18 jaar is men jeugdlid. Ze zijn stemgerechtigd en hebben volgens dit reglement vergaderplicht.

1.2. PROEFLEDEN

Proefleden zijn zij die door het bestuur jaarvergadering voorlopig zijn toegelaten, nadat zij een aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend hebben. Men wordt volwaardig lid indien men, op een algemene ledenvergadering door het bestuur voorgedragen, door stemming (eenvoudige meerderheid) wordt aangenomen. Gedurende de proeftijd is men niet stemgerechtigd maar heeft men wel een vergader en contributieplicht.

1.3. GASTVLIEGERS
Gastvliegers moeten afdoende kunnen aantonen WA verzekerd te zijn. Zij hebben geen stemrecht en hebben geen vergaderplicht. Verder mogen zij gebruik maken van het vliegveld wanneer ze van het bestuur hiervoor toestemming hebben gekregen.

1.4. LIDMAATSCHAPSNUMMER
Ieder clublid krijgt van de secretaris/penningmeester een lidmaatschapsnummer. Dit nummer zal niet meer voor een ander lid worden gebruikt.

1.5. EXPLOITANTENNUMMER
Ieder clublid dient zelf een exploitantennummer aan te vragen.
Procedure aanvraag exploitantnummer

1.6. EINDE LIDMAATSCHAP
In onze statuten (artikel 8.2) wordt gesteld:
Opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden op het einde van het jaar voor 1 december bij de secretaris. Deze laatste geeft bericht van ontvangst. Indien te laat wordt afgemeld loopt het lidmaatschap door tot en met het volgende jaar inclusief contributie en vergaderplicht.

2. INSCHRIJFGELD CONTRIBUTIE
In onze statuten (artikel 11.1) wordt gesteld:
De leden zijn gehouden tot een eenmalige betaling van inschrijfgeld, evenals tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de algemene vergadering jaarlijks wordt vastgesteld.         De contributie moet op zijn laatst voldaan zijn voor de jaarvergadering.

2.1. INSCHRIJFGELD
Volgens dit reglement betaalt ieder proeflid € 15 inschrijfgeld.

2.2. CONTRIBUTIE
Volgens dit reglement betaalt ieder lid contributie zoals door de algemene vergadering jaarlijks wordt vastgesteld. Jeugdleden betalen een lagere contributie.

2.3. BETALINGSTERMIJN
Contributie dient (liefst) per bank op zijn laatst voldaan zijn voor de jaarvergadering van elk jaar ,te  betalen aan de penningmeester. Heeft een lid medio februari nog niet betaald dan wordt hij door de penningmeester hieraan herinnerd. Is per 1 maart dan nog geen betaling geschied, dan vervalt hiermee het lidmaatschap met in acht name van het gesteld in punt 1.5, tenzij er een schikking met de penningmeester is getroffen. Het gewezen lid zal hiervan schriftelijk bericht ontvangen van het bestuur. Voor proefleden geldt direct betalen van inschrijfgeld en contributie

3. VERGADERINGEN

Ieder lid heeft een vergaderplicht. Bij verhindering dient afmelding bij een bestuurslid te geschieden.

4. VLIEGVELD

4.1. ORDE EN LEIDING

De algemene orde en leiding op het veld berust bij de vliegleiding. Deze bestaat uit een op het veld aanwezig bestuurslid. Bij afwezigheid van bestuursleden op het veld berust de vliegleiding bij het aanwezige lid met het laagste lidmaatschapsnummer (oudste lid).

4.2. MAAIMACHINE EN MAAIEN
De verantwoordelijkheid voor de maaimachine en het maaien van het veld ligt bij een door het bestuur aangewezen c.q. aangezochte persoon. Voor het maaien kan het bestuur een bedrag uittrekken geldend voor een jaar.

4.3. KANTINE
De kantine wordt beheerd door iemand die door het bestuur is aangezocht. De kantine zorgt voor eigen kosten.

4.4. PUBLIEK EN BEZOEKERS
De leden dienen er op toe te zien dat het publiek en toeschouwers achter de daarvoor bestemde afrastering blijven; vooral op kinderen en honden moet worden gelet. Vliegen over dat gedeelte is nooit toegestaan. Tevens dienen vliegers toeschouwers in de aanvliegroute duidelijk te maken dat die plekken gevaarlijk zijn.

4.5. OMLIGGENDE GEBRUIKERS

Alle vliegers dienen rekening te houden met de gebruikers van de omliggende percelen, d.w.z. dat daar niet laag gevlogen mag worden. Er mag helemaal niet gevlogen worden, tijdens de uren dat er bij het veld BV asperges wordt gestoken of als er op het JABA- circuit crosswedstrijden of trainingen  plaatsvinden waarbij het rennerskwartier in gebruikt is.

5. VLIEGMODELLEN
Vliegmodellen en vliegtoestellen dienen altijd veilig te zijn uitgevoerd en gebouwd. Voor leerlingen kan dit gecontroleerd worden door ervaren vliegers. Voor elk nieuw vliegtuig dient het registratieformulier te worden ingevuld, (te vinden in de keet en op onze website) Op het vliegtuigmodel dient enkel het exploitantennummer volgens de EU richtlijn aanwezig te zijn.
Men zich te houden aan de Luchtvaartwet.

6. ZENDAPPARATUUR
Het vliegen mag alleen geschieden volgens een op het veld aanwezig frequentieschema. Frequenties en zendapparatuur moeten zijn goedgekeurd voor Nederland. Niet 2.4 Ghz Vliegers moeten bij het hanteren van de zender in bezit zijn van het voor de zender betreffende frequentieschild van het frequentiebord. Het frequentiebord dient buiten te hangen.

7. VEILIGHEID EN SCHADE

Altijd moet de vlieger erop toezien dat de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht. Hij moet tevens letten op de kwaliteit van toestel en zendapparatuur. Tevens dient hij zorg te dragen voor de veiligheid van publiek en toeschouwers.
Schade, aan wie ook toegebracht, kan op geen enkele wijze worden verhaald op de Vliegende Hollander of op de clubleden. De veroorzaker is ten alle tijden zelf verantwoordelijk. Hij dient bij schade of ongeval onmiddellijk contact op te nemen met de secretaris.
Wanneer een vlieger zich onverantwoordelijk gedraagt, heeft iedereen de plicht hem of haar hierop te wijzen en dit door te geven aan het bestuur. Het bestuur zal dan de nodige maatregelen treffen.

8. GELUIDSHINDER
De vlieger dient er voor te zorgen dat zo weinig mogelijk geluid wordt geproduceerd. Dit betekent: zich minimaal houden aan de toegestane decibels. Het verdient aanbeveling deze sterkte verder terug te brengen. Ontwikkelingen op dit gebied moeten worden gestimuleerd.

9. VLIEGEN BUITEN HET VLIEGVELD 
Vliegen buiten hiervoor bestemde gebieden (Eigen vliegveld) is niet toegestaan indien de toestellen geregistreerd staan bij de vliegende Hollander. Gebeurd dit toch dan is dit op eigen risico van het lid en zal de vliegende Hollander geen enkele verantwoording dragen.

10. BESTUUR

Over zaken, waarin dit huishoudelijke reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

December 2021